LINKI      KONTAKT      GALERIA

 
 

Programy Zrealizowane:

DZIAŁANIA INFORMACYJNO-EDUKACYJNE

Program był skierowany do osób pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, a jego celem głównym było zwiększenie wiedzy i umiejętności uczestników programu.

W 2013 roku na program składały się następujące działania:
> przeprowadzenie jednodniowych seminariów dla członków warszawskich zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych pt.: „Jak rozmawiać z osobą stosującą przemoc w oparciu o procedurę „Niebieskie Karty”.
> opracowanie pakietu edukacyjnego na który składał się:
- film edukacyjny, który jest zapisem przykładowej rozmowy z osobą stosującą przemoc.
- ulotka informacyjna „Żółta Kartka” dla osób stosujących przemoc.
- poradnik „Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące realizacji procedury „Niebieskie Karty”.

NIEBIESKIE SPOTKANIA

Stowarzyszenie "Niebieska Linia" od 2012 r. realizuje programy edukacyjne nt. zjawiska przemocy i agresji oraz przeciwdziałania tym zjawiskom w szkołach: podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Istotą programu jest nabycie wiedzy na temat przemocy i agresji oraz sposobów radzenia sobie z tymi zjawiskami.

W ramach programu realizowane są następujące działania:
• warsztaty z uczniami
• spotkania edukacyjno-informacyjne dla rodziców uczniów, którzy będą uczestniczyć w warsztacie
• spotkania szkoleniowo-konsultacyjne  z kadrą pedagogiczną.

W 2016 roku zrealizowano zadania w następujących placówkach:
> Gimnazjum nr 126 im. Bohaterów Westerplatte, ul. gen. Karola Ziemskiego „Wachnowskiego” 22, Warszawa
> LXVIII Liceum Ogólnokształcące im. T. Chałubińskiego, ul. Narbutta 31, Warszawa
> Szkoła Podstawowa nr 222  im. Jana Brzechwy, ul. Esperanto 7, Warszawa
> Szkoła podstawowa nr 32 im. Małego Powstańca, ul. Lewartowskiego 2, Warszawa

W 2015 roku zrealizowano zadania w następujących placówkach:
> LXXXV Liceum Ogólnokształcące przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 2 „Kąt”, ul. Zorzy 17, Warszawa
> Technikum Geologiczno-Geodezyjno- Drogowe im. prof. dr. Stanisława Kluźniaka (Zespół Szkół nr 14), ul. Szanajcy 5 Warszawa
> Szkoła Podstawowa nr 154 z oddziałami integracyjnymi im. Pawła Edmunda Strzeleckiego, ul. Leśnej Polanki 63/65, Warszawa
> Gimnazjum nr 7 z Oodziałami Integracyjnymi "Przy Łazienkach Królewskich", ul. Podchorążych 49/61, Warszawa

W 2014 roku zrealizowano zadania w następujących placówkach:
> Szkoła Podstawowa nr 258 im. gen. Jakuba Jasińskiego, ul. Bertolta Brechta 8, Warszawa
> Gimnazjum nr 123 im. Jana Pawła II, ul.Strumykowa 21, Warszawa
> II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Batorego (Zespół Szkół 66), ul. Myśliwiecka 6, Warszawa

W 2013 roku zrealizowano zadania w następujących placówkach:
> Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 275 im. Artura Oppmana, ul. św. Hieronima 2, Warszawa
> LXXXVI Liceum Ogólnokształcące im. Batalionu "Zośka", ul. Garbińskiego 1, Warszawa
> Gimnazjum nr 33 (Zespół Szkół nr 66) im. Stefana Batorego, ul. Myśliwiecka 6, Warszawa

W 2012 roku zrealizowano zadania w następujących placówkach:
> Gimnazjum nr 113 im. Zawiszaków Proporca Victoria –ul. Promienista 12 A, Warszawa Włochy
> Gimnazjum nr 120 im. Noblistów Polskich, ul. Armii Krajowej 39, Warszawa Wesoła
> LXXXVI Liceum Ogólnokształcące im. Baonu Zośka, ul. Garbińskiego 1, Warszawa Wola

NIEBIESKIE SZKOŁY

Program profilaktyczny „Niebieska szkoła – bezpieczna szkoła” skierowany był do uczniów, rodziców oraz kadry pedagogicznej szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy.  Program oferował możliwość nabycia praktycznej wiedzy na temat zjawisk agresji i przemocy w różnych relacjach – zarówno rówieśniczej, jak i w rodzinie, a także sposobów reagowania na nie i przeciwdziałania im.

Program został zrealizowany w 2014 roku w trzech szkołach działających na terenie Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy:
> Szkoła Podstawowa nr 169  im. Orła Białego, ul. Uprawna 9/17, 02-967 Warszawa;
> Gimnazjum nr 116 im. Husarii Rzeczpospolitej, ul. Uprawna 9/17, 02-967 Warszawa;
> Gimnazjum nr 117 im. Wandy Rutkiewicz, ul. Gubinowska 28/30, 02-956 Warszawa.

PODNOSZENIE SKUTECZNOŚCI DZIAŁAŃ POLICJI W ZWIĄZKU Z PRZEMOCĄ W RODZINIE

Program został zrealizowany w roku 2013 na zlecenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, a jego celem było podniesienie kwalifikacji zawodowych policjantów pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W ramach zadania przeprowadzono 42 szkolenia na terenie całego kraju.
 
Zakres merytoryczny obejmował :
- dostarczenie wiedzy i umiejętności niezbędnych do diagnozowania przemocy w rodzinie oraz zagrożeń z niej wynikających, w tym także szacowania ryzyka zagrożenia zdrowia i życia;
- wiedzę o sytuacji psychologicznej osób doznających przemocy, zwłaszcza osób szczególnie nią zagrożonych: dzieci, kobiet i osób starszych;
- praktyczne przygotowanie każdego uczestnika do samodzielnego prowadzenia dalszych szkoleń dla funkcjonariuszy Policji.

WESOŁA AKADEMIA RODZICA

Program „Wesoła Akademia Rodzica” skierowany jest do rodziców i opiekunów dzieci a jego celem jest udzielenie wsparcia w pojawiających się trudnościach m.in. opiekuńczo-wychowawczych.

W 2016 roku program był skierowany do rodziców i opiekunów dzieci do 5 roku życia oraz rodziców spodziewających się dziecka, a na program składały się takie działania jak:
- przeprowadzenie wykładów tematycznych (tzw. spotkań edukacyjnych), których celem było m.in. rozwijanie, utrwalanie i praktyczne zastosowanie wiedzy i umiejętności wzmacniających kompetencje wychowawcze. W czasie trwania spotkań edukacyjnych, w oddzielnej sali, dzieci uczestników miały zapewnioną opiekę dwóch wolontariuszy z ramienia Stowarzyszenia „Niebieska Linia”. (Program był finansowany przez Urząd Dzielnicy Wola m. st. Warszawy).

W roku 2015 odbiorcami programy byli rodzice i opiekunowie dzieci do 6 roku życia, a na program składały się następujące działania:
> spotkania edukacyjne dla rodziców, które miały charakter wykładów interaktywnych, uczestniczących. Każde spotkanie trwało 2 godziny.
> konsultacje, które były prowadzone w formie konsultacji grupowych, odbywających się po każdym spotkaniu edukacyjnym.
> warsztaty umiejętności rodzicielskich, których celem bęło rozwijanie, utrwalanie i praktyczne zastosowanie wiedzy i umiejętności wzmacniających kompetencje rodzicielskie.
> seminarium szkoleniowe dla osób pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy (Program był finansowany przez Urząd Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy.)


WOLSKA AKADEMIA RODZICA

Program „Wolska Akademia Rodzica” skierowany jest do rodziców i opiekunów dzieci. Na program składają się takie działania jak wykłady psychologiczne, konsultacje oraz warsztaty umiejętności wychowawczych.

- W roku 2015 program został skierowany do rodziców i opiekunów dzieci w wieku adolescencji;
- W roku 2014 program skierowany został do rodziców i opiekunów dzieci do 5 roku życia.

Program był współfinansowany przez Urząd Dzielnicy Wola m. st. Warszawy.


WYPRAWA PoMOC

Program „Wyprawa PoMOC” adresowany jest do mieszkańców województwa mazowieckiego – osób doznających przemocy w rodzinach z problemem alkoholowym.

W 2014 roku program obejmował takie działania jak:
> wydanie i dystrybucja na terenie całego województwa mazowieckiego nowej, aktualnej i poszerzonej wersji poradnika dla osób doznających przemocy pt. „Wyprawa PoMOC”.
> prowadzenie poradni e-mail dla osób doznających przemocy w rodzinach alkoholowych.
> prowadzenie indywidualne konsultacje psychologiczne i prawne dla osób doznających przemocy w rodzinach alkoholowych.