fb.jpgyt.jpgalert.jpgtelephone.jpg800-120-002

logo-niebieska-linia.jpg

Specjalistyczne Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - kurs zaawansowany | REKRUTACJA trwa do dnia rozpczęcia kursu

Szanowni Państwo!

Z przyjemnością informujemy, że  uruchamiamy kolejną edycję  Specjalistycznego Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – II stopnia.

Program Specjalistycznego Studium II stopnia jest wynikiem naszych wieloletnich doświadczeń w  pracy z osobami doznającymi i stosującymi przemoc, tworzenia interdyscyplinarnych procedur (w tym „Niebieskie Karty”) oraz lokalnych systemów przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Do Zespołu szkoleniowego należą psycholodzy, uznani specjaliści w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie m.in. Luis Alarcon Arias, Wanda Paszkiewicz,  Anna Wiechcińska.
    Nasze, trwające ponad 20 lat, doświadczenia w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie potwierdzają,  że specjalistyczne działania powinny poszukiwać rozwiązań, spoza „koła przemocy”.  W trakcie zajęć będziemy dążyć do tego, by  jasno i wyraźnie precyzować odpowiedzi na pytania, jak konstruktywnie i skutecznie przeciwdziałać przemocy w rodzinie oraz dostarczyć ideologicznych przesłanek do budowania odpowiedniej technologii pracy, zarówno interwencyjnej jak i pomocy w dalszej perspektywie, także psychologiczno - terapeutycznej. W naszej codziennej praktyce  szczególnie użyteczne okazały się założenia i sposoby działania obecne w Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach [ang. Solution Focused Brief Therapy]  oraz w komunikacji bez przemocy Marshalla B. Rosenberga [No Violence Comunication NVC].  Wynikająca więc z nich  filozofia stanowi merytoryczną podstawę kursu.

    Specjalistyczny II stopień  adresowany jest do absolwentów kursu podstawowego Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz do osób, które ukończyły inne szkolenia związane
z problematyką przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w wymiarze obejmującym min. 100 godzin zajęć.  Udział w zajęciach prosimy udokumentować.    
 Program  Specjalistycznego Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie składa się z 7 modułów, które będą realizowane w następującej kolejności:

I.    Lokalne rozwiązania systemowe    

-    systemowe i kompleksowe działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w środowiskach lokalnych;
-    zasady pracy zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych – na podstawie sprawdzonych w praktyce rozwiązań;
-    zwiększanie efektywności prowadzenia procedury „Niebieskie Karty”;
-    przygotowanie i realizacja planów pomocy dla rodzin z problemem przemocy;
-    zwiększanie efektywności działania służb i rozwijanie współpracy służb w pracy interwencyjnej  w formule interdyscyplinarnej.

II.    Blok prawny   

-    obowiązujące przepisy prawne  na rzecz osób krzywdzonych – dorosłych i dzieci;
-    prawo wobec osób stosujących przemoc;
-    zarządzenia i rozporządzenia związane z pracą zespołów interdyscyplinarnych, grup roboczych i realizacją procedury „Niebieskie Karty”;
-    zastosowanie przepisów prawnych w praktyce.

III.    Strategie udzielania pomocy dorosłej osobie doznającej przemocy      

-    dorosłe osoby doznające przemocy w rodzinie - charakterystyka i kierunki pracy (w tym przemoc wobec ludzi starszych);
-    działania zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych na rzecz dorosłych osób doznających przemocy w rodzinie;
-    budowanie i rozwijanie współpracy z osobami doznającymi przemocy
      w rodzinie;
-    kierunki pracy psychologicznej z dorosłą osobą, która doznała przemocy
      w rodzinie;
-    praktyka terapeutyczna w pracy z osobami doznającym przemocy w rodzinie.

IV.    Strategie udzielania pomocy dziecku krzywdzonemu i jego rodzinie  -  

-    dzieci krzywdzone – charakterystyka i kierunki pracy;
-    strategie pomocy dziecku krzywdzonemu i rodzinie, z uwzględnieniem zadań zespołów interdyscyplinarnych, grup roboczych i procedury „Niebieskie Karty”;
-    prowadzenie rozmowy z dzieckiem krzywdzonym w rodzinie;
-    pomoc psychologiczna dziecku krzywdzonemu;
-    postępowanie i praca z rodziną dziecka krzywdzonego.

V.    Strategie postępowania z osobami stosującymi przemoc  

-    osoby stosujące przemoc w rodzinie – charakterystyka i kierunki pracy;
-    działania interwencyjne wobec osób stosujących przemoc w rodzinie;
-    budowanie konstruktywnego kontaktu z osobą stosującą przemoc w działaniach prowadzonych przez służby - realizatorów procedury „Niebieskie Karty”, zespoły interdyscyplinarne i grupy robocze oraz w pomocy psychologicznej;
-    programy edukacyjno – korekcyjne, a praca psychologiczna;
-    praca psychologiczna i terapia osób stosujących przemoc w rodzinie.

VI.    Praca zespołowa i grupowa z osobami uwikłanymi w przemoc w rodzinie   

-    grupy i ich dynamika;
-    zasady prowadzenia oraz praktyka zajęć grupowych dla osób uwikłanych w przemoc w rodzinie;
-    wydobywanie zasobów osobistych w pracy zespołowej;
-    praktyczne zastosowanie działań grupowych w przeciwdziałaniu przemocy
w rodzinie;
-    współpraca zespołowa.

VII.    Doskonalenie pracy interwencyjnej i psychologicznej z osobami uwikłanymi w przemoc rodzinną

-    superwizja  pracy;
-    podsumowanie najważniejszych treści szkolenia;
-    indywidualne plany rozwoju zawodowego.

          Każdy moduł  obejmuje 25 godz. dydaktycznych zajęć i trwa 3 dni.
W sumie całe szkolenie zawiera 175 godz. (dyd.) zajęć.

          Kolejne moduły prowadzone są przez różnych specjalistów, co dodatkowo stwarza okazję do zapoznania się z różnorodnymi  sposobami pracy.
         Absolwenci II stopnia Studium otrzymują zaświadczenie MEN wraz z wraz z załącznikiem zawierającym ilość godzin poświęconych poszczególnym tematom. Mogą też ubiegać się o przystąpienie do egzaminu pozwalającego uzyskać certyfikat specjalisty lub konsultanta ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Bliższe informacje na ten temat znajdują się na stronie internetowej www.parpa.pl

Koszt kursu dla jednej osoby wynosi :  3 500 zł. Cena obejmuje dydaktykę, materiały, sale do zajęć i organizację szkolenia. Istnieje możliwość płatności w ratach po wcześniejszym uzgodnieniu.
 
Wpłaty prosimy dokonywać przed rozpoczęciem zajęć na konto Stowarzyszenia:

CitiBank Handlowy 51 1030 0019 0109 8530 0011 9873
/z dopiskiem SSPPwR – II st./

Zajęcia będą odbywały się w siedzibie Stowarzyszenia „ Niebieska Linia” przy
ul. Jaktorowskiej 4 w Warszawie.

Dojazd, nocleg i wyżywienie uczestnicy organizują i opłacają we własnym zakresie.  Biuro Stowarzyszenia może jednak pomóc we wskazaniu miejsc noclegowych w Warszawie.
          Osoby zainteresowane udziałem w Specjalistycznym Studium proszone są o odesłanie załączonego zgłoszenia (do pobrania również na stronie Stowarzyszenia: www.niebieskalinia.org)  do dnia rozpoczęcia kursu.
-  pocztą tradycyjną na adres Stowarzyszenia  (adres do korespondencji poniżej)
 - elektroniczną: a.wolanczyk@niebieskalinia.org
 

Adres do korespondencji:
Stowarzyszenie „Niebieska Linia”, ul. Jaktorowska 4, 01 -  202 Warszawa (SPPwR –II st.)  
 
          Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w biurze Stowarzyszenia,  
tel: (22) 499-37-33 w godz. 9 - 15 lub w sekretariacie Ogólnopolskiego Pogotowia  dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” tel: (22) 666-10-36; w godz. 8 – 15.30 oraz pod adresem e-mailowym: a.wolanczyk@niebieskalinia.org 

 

 

          Kierownik SPPwR

          Wanda Paszkiewicz
                                                    

                                                                                   

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.