LINKI      KONTAKT      GALERIA

 
 

Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie -
I stopień (edycja dotowana)

Celem studium jest podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Do zespołu prowadzącego zajęcia należą osoby, które od początków pojawienia się idei Niebieskiej Linii (czyli od 1995 roku) zaangażowane są w budowanie systemu ochrony ofiar w Polsce. Wszyscy są doświadczonymi praktykami i uczestniczą w konkretnych działaniach na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, takich jak: udzielanie pomocy osobom krzywdzonym: dorosłym, dzieciom, osobom starszym, niepełnosprawnym; praca w lokalnych systemach – zespołach interdyscyplinarnych i grupach roboczych; prowadzenie interwencji wobec osób stosujących przemoc i programów edukacyjno – korekcyjnych dla osób stosujących przemoc; specjalistyczne przygotowanie służb do współdziałania. Efekty nabytych kompetencji i wiedzy przekładają się na zawartość merytoryczną i sposób realizacji proponowanego szkolenia.

Szkolenie adresowane jest do przedstawicieli wszystkich służb i instytucji pracujących z osobami doznającymi przemocy i osobami stosującymi przemoc a w szczególności do: pracowników punktów konsultacyjnych, policjantów, pracowników socjalnych, członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, nauczycieli i przedstawicieli placówek oświatowych, pracowników lecznictwa odwykowego, przedstawicieli organizacji pozarządowych i samorządów lokalnych, specjalistycznych ośrodków dla osób doznających przemocy, centrów i ośrodków interwencji kryzysowych oraz placówek ochrony zdrowia. Szkolenie jest adresowane do osób z całej Polski. Szczególnie będzie ono przydatne dla członków gminnych zespołów interdyscyplinarnych oraz grup roboczych. Planuje się udział 64 osób.

Zakres merytoryczny przedstawia się następująco:

I sesja - wprowadzenie do problematyki przemocy, rozpoznawanie zjawiska, mechanizmy, diagnoza sytuacji ofiary, analiza potrzeb i zasady udzielania pierwszej pomocy, działania podejmowane przez różne służby, planowanie i rozwijanie współpracy z klientem przy uwzględnieniu jego potrzeb zasobów i możliwości, zagadnienia prawne ze szczególnym uwzględnieniem przepisów znowelizowanej ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i wynikające z niej zadania dla samorządów, służb i instytucji, idea powoływania zespołów interdyscyplinarnych w gminach, zasady ich tworzenia, zakres działania, realizowane zadania zespołów i grup roboczych. Procedura „Niebieskiej Karty” i współpraca jej realizatorów z zespołem interdyscyplinarnym.

II sesja - problematyka dzieci krzywdzonych, przemoc seksualna (rozpoznawanie i pomoc), prowadzenie rozmowy z dzieckiem oraz jego rodzicami, przepisy prawne na rzecz ochrony dzieci krzywdzonych, rozwijanie umiejętności skutecznego pomagania, wiedza o kompetencjach i możliwościach działania służb, zasady budowania lokalnego systemu współdziałania służb i instytucji na rzecz dzieci krzywdzonych, działania zespołów interdyscyplinarnych i procedura „Niebieskiej Karty” w sprawach dzieci.

III sesja - problematyka osób stosujących przemoc i współpracy interdyscyplinarnej, stosowanie w praktyce procedury interwencji Niebieskie Karty – dla Policji, Pomocy Społecznej, Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ochrony Zdrowia i Oświaty, praktyka pracy zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych.

Szkolenie objęte będzie ewaluacją polegającą na przeprowadzeniu ankiety sprawdzającej wiedzę przed i po zakończeniu kursu.

Kurs obejmuje 130 godzin dydaktycznych zajęć, realizowanych podczas trzech czterodniowych sesji. Szkolenie jest prowadzone przede wszystkim metodami aktywnymi, w programie są też wykłady oraz materiały filmowe.

Prosimy brać pod uwagę, że zajęcia są bardzo intensywne. Każda sesja rozpoczyna się ok. godz. 10.00 pierwszego dnia i kończy ok. godz. 15.00 ostatniego. W pozostałe dni zajęcia trwają od 8.00 rano do ok. 19.00 – 20.00, oczywiście z przerwami.

 
Kolejne zjazdy będą odbywały się:

  • I sesja     6 – 9 września 2016 r.
  • II sesja    11 – 14  października 2016 r.
  • III sesja   15  –  18 listopada  2016 r.

Warunkami zaliczenia szkolenia będą:

  • obecność na wszystkich zajęciach,
  • podjęcie zadań indywidualnych, które uczestnicy planują i realizują pomiędzy sesjami w swoich środowiskach lokalnych,
  • udział w ewaluacji szkolenia i quizie podsumowującym zajęcia.

Osoby, które spełnią powyższe warunki i zaliczą szkolenie otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu (świadectwo MEN) oraz dyplom.

Szkolenie odbędzie się  w Centrum Szkoleniowo – Konferencyjnym KZRS „SCh” 04 – 867 Warszawa, ul. Odrębna 4.
Uczestnicy przyjeżdżają na własny koszt, pokrywają również koszty pobytu w ośrodku szkoleniowym, który wynosi 395 zł za jeden zjazd, czyli 1185 zł za całość – cena zawiera opłatę za noclegi, wyżywienie oraz część opłaty za sale. Koszty dydaktyki i materiałów pokrywa PARPA.


Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o wypełnienie ankiety zgłoszeniowej, która znajdujące się poniżej i odesłanie go na adres Stowarzyszenia lub na e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Osoby zakwalifikowane do udziału w kursie otrzymają imienne zaproszenie ze szczegółowymi informacjami o sposobie dojazdu i płatnościach związanych z pobytem w ośrodku szkoleniowym.

Adres do korespondencji:
Stowarzyszenie „Niebieska Linia”, ul. Jaktorowska 4, 01-201 Warszawa (z dopiskiem: dotacja PARPA)

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w biurze Stowarzyszenia, tel: 22 499-37-33 w godz. 9-15, lub w sekretariacie Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” (na zlecenie PARPA) tel: 22 666-10-36, (w godz. 8-15.30) oraz pod adresem e-mailowym: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Serdecznie zapraszamy!
Kierownik kursu: mgr Wanda Paszkiewicz


Autorski konspekt szkolenia jest własnością Stowarzyszenia Na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” i nie może być publikowany i wykorzystywany bez jego zgody. Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83 Ustawa z dn. 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.