LINKI      KONTAKT      GALERIA

 
 

MOŻESZ INACZEJ

- kampania na rzecz dobrych relacjiZ wielką przyjemnością informujemy, że w dniu 1 marca 2018 roku rozpoczęliśmy prace nad przygotowaniem kampanii społecznej „Możesz Inaczej”. Kampania adresowana jest do mieszkańców Warszawy, a jej celem jest przekazanie wiedzy m.in. na temat zjawiska przemocy. Projekt jest współfinansowany przez Miasto Stołeczne Warszawa.


Znajdziecie nas Państwo również na facebooku- Możesz Inaczej Kampania Społeczna
www.facebook.com/MozeszInaczejKampaniaSpoleczna/

 

                         plakat 1                                         plakat 2

 

 

Zapraszamy do obejrzenia spotów kampanii społecznej MOŻESZ INACZEJ

Przemoc. Tak to się zaczyna

A może ty też stosujesz przemoc?

 

O przemocy w rodzinie możemy mówić jeśli spełnione są 4 warunki...

 • jest to intencjonalne działanie lub zaniechanie działania;
  Oznacza to, że jedna osoba jest przekonana o tym, że lepiej wie czego chce druga osoba i podejmuje działania "dla dobra" tej drugiej osoby nie licząc się z jej zdaniem i potrzebami
 • jedna osoba ma wyraźną przewagę nad drugą
  Może być to przewaga fizyczna, psychiczna, zawodowa, społeczna itp. To przez tę przewagę jedna osoba-silniejsza oddziałuje na drugą-słabszą po to, aby zmusić ją do podporządkowania się
 • działanie lub zaniechanie działania jednej osoby narusza prawa i dobra osobiste drugiej osoby.
  Jest to sytuacja w której jedna osoba daje sobie prawo do tego by "rządzić" drugą osobą nie licząc się z jej potrzebami, uczuciami, protestami. Traktuje drugą osobę jakby była pozbawiona praw
 • osoba wobec której stosowana jest przemoc, doznaje cierpienia i szkód fizycznych i psychicznych. Szkody te mogą być widoczne lub niedostrzegalne, natychmiastowe bądź odroczone w czasie.

 
Warto wiedzieć, że przemoc jest czymś innym niż konflikt!

To co odróżnia przemoc od konfliktu to PRZEWAGA SIŁ jednej osoby nad drugą.

Podczas konfliktu może dochodzić do zachowań które:

 • zawierają intencję: np. „zaraz ci przywalę”,
 • naruszają prawa i dobra drugiej osoby: poprzez np. bicie czy obrażanie,
 • powodują ból, cierpienie i szkody drugiej osoby.

 Jednak podczas KONFLIKTU siły i szanse obu stron są WYRÓWNANE.

Jak wspomniano w poprzednich postach – w przemocy również występują warunki jak powyżej tj.:

 • intencja,
 • naruszenie praw i dóbr drugiej osoby,
 • ból, cierpienie i szkody drugiej osoby.

 Jednak w sytuacji PRZEMOCY siły osoby doznającej przemocy są MNIEJSZE niż osoby stosującej przemoc.

Wyróżnia się następujące rodzaje przemocy:

 • fizyczna - naruszanie nietykalności fizycznej
 • psychiczna - naruszenie godności osobistej
 • seksualna - naruszenie intymności
 • ekonomiczna - naruszenie własności
 • zaniedbanie - naruszenie obowiązku do opieki ze strony osób bliskich

 - Przemoc fizyczna to np.:

Szarpanie, kopanie, popychanie, obezwładnianie, duszenie, odpychanie, przytrzymywanie, policzkowanie, szczypanie, bicie otwartą ręką, pięściami, różnymi przedmiotami, przypalanie papierosem, topienie, polewanie substancjami żrącymi, uczcie broni, pozostawienie w niebezpiecznym miejscu, nieudzielenie niezbędnej pomocy itp.

Skutki przemocy fizycznej:

Bezpośrednie: uszkodzenie ciała - urazy, rany, złamania, stłuczenia, zadrapania, siniaki, poparzenia; wtórne: choroby w wyniku powikłań i stresu, zespół stresu pourazowego, życie w chronicznym stresie, poczucie zagrożenia, strachu, lęku, napady paniki, bezsenność, zaburzenia psychosomatyczne

 - Przemoc psychiczna to np.:

wyśmiewanie opinii, poglądów, przekonań, wyznania, pochodzenia, narzucanie swojego zdania, poglądów, stałe ocenianie, krytyka, wmawianie choroby psychicznej, izolowanie, kontrolowanie, ograniczanie kontaktów z innymi ludźmi, wymuszanie posłuszeństwa i podporządkowania, ograniczanie snu, pożywienia i schronienia, wyzywanie, używanie wulgarnych epitetów, poniżanie, upokarzanie, zawstydzanie, stosowanie gróźb, szantażowanie itp.

Skutki przemocy psychicznej:

Zniszczenie poczucia mocy sprawczej osoby doznającej przemocy, jej poczucia własnej wartości i godności, „paraliż” psychiczny dotyczący podejmowania jakichkolwiek działań niezgodnych z zasadą posłuszeństwa, osłabienie psychicznych i fizycznych zdo0lności stawiania oporu oraz wyrobienie przekonania o daremności jego stawiania, odizolowanie od zewnętrznych źródeł wsparcia, całkowite uzależnienie osoby doznającej przemocy od prześladowcy, stały strach i utrata nadziei, choroby psychosomatyczne, ciągły stres, zaburzenia snu itp.

 - Przemoc seksualna to np.:

Formy: Gwałt, wymuszenie pożycia seksualnego, nieakceptowanych pieszczot i praktyk seksualnych, zmuszanie do seksu z osobami trzecimi, sadyzm w pożyciu, wyśmiewanie wyglądu, ciała i krytyka zachowań seksualnych itp.

Skutki przemocy seksualnej:

Obrażenia fizyczne, ból i cierpienie, obniżone samoocena i poczucie własnej wartości, utrata poczucia atrakcyjności i godności, zaburzenia seksualne, oziębłość, zamknięcie się (lęk, strach, unikanie seksu), uogólniona niechęć i obawa do przedstawicieli płci osoby stosującej przemoc itp.

 - Przemoc ekonomiczna to np.:

Okradanie, zabieranie pieniędzy, niełożenie, na utrzymanie, uniemożliwienie podjęcia pracy zarobkowej, niezaspokojenie podstawowych materialnych potrzeb rodziny, szantażowanie, zaciąganie długów i kredytów bez zgody współmałżonka, zmuszanie do pożyczek, uniemożliwianie korzystania z pomieszczeń niezbędnych do zaspokajania potrzeb (kuchnia, łazienka) itp.

Skutki przemocy ekonomicznej:

Całkowita zależność finansowa od partnera, niezaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych, bieda, zniszczenia poczucia własnej godności i wartości, znalezienie się bez środków do życia.

* Czasami zastanawiamy się dlaczego osoby doznające przemocy pozostają w związkach które są dla nich krzywdzące. To, co może choć trochę wyjaśnić takie sytuacje to wiedza na temat istnienia tzw. psychologicznych mechanizmów przemocy w rodzinie. Są to mechanizmy, które sprawiają, że trudno jest bronić się przed przemocą bo wierzymy, że sytuacja w której się znajduję jest bez wyjścia.

Do tych mechanizmów zaliczamy:

CYKL PRZEMOCY
ZESPÓŁ STRESU POURAZOWEGO
SYNDROM WYUCZONEJ BEZRADNOŚCI
ZJAWISKO „PRANIA MÓZGU”

 

* Cykl przemocy składa się z 3 następujących po sobie faz: *

- faza narastania napięcia:

Tę pierwszą fazę cyklu przemocy charakteryzuje pojawienie się co raz więcej sytuacji konfliktowych oraz wyczuwalny wzrost napięcia w związku. Partner staje się drażliwy, każdy drobiazg wyprowadza go z równowagi, jest ciągle spięty i poirytowany, swoje emocje wyładowuje na partnerce: może ja poniżać, krytykować. Sprawia wrażenie, jakby nie panował nad swoim gniewem. Każdy szczegół jest dobrym pretekstem do wszczęcia konfliktu i awantury. W tej fazie partner może więcej pić alkoholu, przyjmować narkotyki lub inne substancje odurzające.

- faza ostrej przemocy:

W tej fazie napięcie, które narastało w partnerze znajduje upust. Zachowanie jego staje się bardzo nieprzewidywalne , gwałtowne, często wpada w szał. Wybuchy gniewu mogą wywołać małe drobiazgi np. pozostawienie jakiejś rzeczy w danym miejscu, opóźnienie posiłku. Dochodzi do eksplozji zachowań agresywnych, które mogą objawiać się biciem pięściami, przedmiotami (książka, garnek, kabel itp.), kopaniem, grożenie bronią, duszeniem. Można zaobserwować również silne natężenie agresji słownej.

- faza miesiąca miodowego:

W momencie, kiedy sprawca wyładował już swoje emocje i wie, że przekroczył różne granice, zmienia się w zupełnie inną osobę. Zaczyna przepraszać partnerkę za to co zrobił, szczerze żałuje swojego zachowania, obiecuję że TO już nigdy się nie powtórzy, że nie wie zupełnie co się z nim stało, starając się znaleźć zewnętrzne wytłumaczenia dla swojego zachowania.

 

* Zespół stresu pourazowego (PTSD) *

Powstaniu tego zaburzenia sprzyjają sytuacje zewnętrzne, w których człowiek narażony jest na utratę życia czy zdrowia, gdy obserwuje zranienie, zagrożenie życia, nagłą śmierć bliskich osób. Źródłem takich sytuacji mogą być klęski żywiołowe, np. powódź, trzęsienie ziemi, huragan, pożar a także wojny, obozy koncentracyjne, wypadki drogowe, przestępstwa kryminalne, przemoc w rodzinie, nadużycia seksualne, gwałt.

Powtórne przeżywanie stresującego wydarzenia:

 • Powracające natarczywe wspomnienia związane z wydarzeniem
 • Powracające koszmarne sny o wydarzeniu
 • Gorsze samopoczucie w sytuacji zetknięcia się z okolicznościami przypominającymi wydarzenie stresujące lub związanymi z nim.


Uporczywe unikanie lub wybieranie unikania okoliczności przypominających lub związanych ze stresorem:

 • Unikanie myśli lub uczuć związanych z wydarzeniem
 • Unikanie działań lub sytuacji, które mogłyby wywołać wspomnienie o wydarzeniu
 • Niepamięć wydarzenia


Utrzymujące się objawy zwiększonego pobudzenia:

 • Trudności z zasypianiem lub podtrzymaniu snu
 • Drażliwość lub wybuchy gniewu
 • Trudności w koncentrowaniu się
 • Nadmierna czujność
 • Przesadna reakcja na bodziec
 • Wzmożona reakcja zaskoczenia
 • mało celowe ruchy ciała (wzdrygnięcie ramion, zawroty głowy, zmian pozycji ciała) jako wyraz zaskoczenia w odpowiedzi na nagły, nieoczekiwany bodziec z otoczenia o różnej modalności zmysłowej (o różnym rodzaju zmysłowym: słuchowy, wzrokowy itp.)


O PTDS możemy mówić, gdy powyższe objawy trwają przynajmniej jeden miesiąc!

* Syndrom wyuczonej bezradności *

Syndrom wyuczonej bezradności przyczynia się do uwięzienia osoby doznającej przemocy w związku krzywdzącym, działa jako silny czynnik zniewalający. Efekt wyuczonej bezradności jest tym bardziej trwały im:

 • młodsza jest osoba doznająca przemocy
 • dłużej pozostaję w sytuacji, na której zmianę nie ma wpływu mimo, że stara się ją jakoś kontrolować.
 • osoba doznająca przemocy więcej ma doświadczeń z nieposiadania wpływu na daną sytuacje , niż z posiadania go.
 • ma coraz mniej wiary i nadziei, że ona sama jak również osoby ją otaczające mają wpływ na zmianę jej sytuacji.

Najważniejsze wnioski jakie płyną z opisu tego mechanizmu są takie, że skoro bierności zachowania można się wyuczyć, to również można się jej oduczyć! Kluczem do zmiany są :

 • przekonania o możliwości zmiany na lepsze
 • wiara i nadzieja

* Zjawisko "prania mózgu" *

Zjawisko prania mózgu jest jednym z najsilniej działających mechanizmów przemocy psychicznej, stanowi jej istotę. Znane jest już od czasów starożytnych. Obecnie występuję w wielu dziedzinach życia politycznego, społecznego, reklamach, sektach religijnych i życiu rodzinnym.
Pranie mózgu jest próbą systematycznego wpływania na czyjeś poglądy, postawy i przekonania. Jest to szereg zabiegów stosowanych w celu zmiany przekonań, uczuć, potrzeb, postaw, po to aby osoba manipulowana działała zgodnie z oczekiwaniami osoby manipulującej.

Najczęściej używanymi metodami prania mózgu są: izolacja, poniżanie i degradacja, monopolizacja uwagi, groźby i demonstracja wszechmocy oraz sporadyczne okazywanie pobłażliwości.

 

* Coś co wpływa na utrzymanie się przemocy w rodzinie to: Fakty, Mity, Stereotypy*

Mity i stereotypy to kulturowo uwarunkowane, silne i często ponadczasowe przekonania gromadzące wiedzę i sposób rozumienia różnych wydarzeń danej społeczności, niesione przez pokolenia.
Na zjawisko przemocy w rodzinie mają bardzo duży wpływ, bowiem wiele z nich stoi na straży jednej z największych wartości w naszej kulturze, którą jest rodzina. Mity i stereotypy opisują więc "pożądane" relacje w rodzinie, pomiędzy mężem i żoną, rodzicami i dziećmi; wyznaczają role kobiecie, mężczyźnie, dzieciom; "wyjaśniają" samo zjawisko i "dają wskazówki", jak należy postępować wobec problemów rodzinnych. Wiele z nich również, w najlepszej intencji ochrony rodziny, sprzyja niestety przemocy, usprawiedliwia ją i postuluje powstrzymywanie się od reakcji osób z zewnątrz.

Należą do nich m.in.:

@ Przemoc dotyczy rodzin patologicznych, z tzw: "marginesu": "przemoc i alkohol, to jedno", "to taka porządna rodzina - niemożliwe, by była tam przemoc", "oni oboje mają wyższe wykształcenie - nie mogli tego zrobić swojemu dziecku", itp.;
@ Najczęstszą formą przemocy jest bicie: "nikt nikogo nie pobił, więc nie było przemocy", "nie ma śladów - nie ma przemocy", itp.;
@ kobieta powinna wstydzić się, jeśli doznaje przemocy: "to wszystko twoja wina - powinnaś się wstydzić", "twoja rodzina - świadczy o tobie", "kobieta jest strażniczką domowego ogniska", "widocznie nie dosyć się starałaś", "musisz być samolubną egoistką", itp.:
@ Dla dobra dzieci powinno się znosić wszystko ze strony współmałżonka: "kobieta powinna poświęcić się dla dobra dzieci i rodziny", "powinnam wytrzymać wszystko dla dobra dzieci", "dzieci powinny mieć ojca", "lepszy zły ojciec, niż żaden" itp.:
@ kobieta bez mężczyzny jest nic nie warta: "niechby pił, niechby bił, byle by był", "kobieta, która żyje bez mężczyzny jest feministką lub lesbijką - nie jest w pełni kobietą i jest gorsza", "stara panna - okropny los - musi być straszną jędzą”.
@ przemoc w rodzinie - to nic takiego.
@ ofiara sama sobie winna: "widocznie go sprowokowała", "pewnie jest masochistką, skoro go nie opuszcza - musi lubi być bita", "pewnie coś takiego zrobiłam, że on nie mógł inaczej", "starałem się, ale ona nie dała mi wyjścia", "dlaczego mi to zrobiła?", itp.;

 


PLACÓWKI W KTÓRYCH MOŻESZ UZYSKAĆ POMOC

SPRAWDŹ CZY STOSUJESZ PRZEMOC LUB JEJ DOZNAJESZ

KALENDARIUM