LINKI      KONTAKT      GALERIA

 
 

Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" z przyjemnością informuje, że w okresie grudzień 2019-listopad 2021 r. realizuje program szkoleń, konsultacji eksperckich i superwizji dla członków zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych.

Na program składają się następujące działania:

- Spotkania superwizyjno-konsultacyjne: mają charakter grupowy, jednorazowo w spotkaniu może wziąć udział grupa maksymalnie 15 osób. Czas trwania spotkania może wynosić 3, 4 lub 5 godzin - długość spotkania zależy od zgłoszonych przez ZI preferencji. W zależności od potrzeb zgłaszanych przez zespół interdyscyplinarny spotkanie może mieć charakter superwizji, konsultacji konkretnej sytuacji lub zagadnienia z doświadczonym specjalistą przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zazwyczaj psychologiem lub prawnikiem. Ważnym zagadnieniem na tych spotkaniach coraz częściej jest proces budowania strategii adekwatnego i skutecznego funkcjonowania dla zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych. Temat, charakter a także prowadzący konkretne spotkanie będą ustalani z wyprzedzeniem przez koordynatora, na podstawie zgłaszanych przez zespół interdyscyplinarny potrzeb i oczekiwań.

- Superwizje indywidualne: to godzinne spotkania realizowane w formule tzw. "jeden na jeden". Spotkania prowadzone są przez superwizorów posiadających doświadczenie w pracy w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz kompetencje niezbędne do prowadzenia superwizji pracy członków zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych. Ten sposób pracy służy wzmocnieniu kompetencji zawodowych i osobistych, wypracowaniu strategii radzenia sobie w trudnych sytuacjach napotykanych w codziennej pracy, poszukiwaniu nowych strategii pracy z "trudnymi" klientami. Indywidualny kontakt daję szansę na swobodniejszą, bardziej otwartą rozmowę i pozwala na poruszenie wątpliwości i zagadnień, których analiza podczas superwizji grupowej nie byłaby możliwa.

- Szkolenia warsztatowe: poprzednie lata realizacji programu pokazały, że do zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych dołączają także osoby, które dopiero zaczynają pracę w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie i potrzebują wiedzy, np. z zakresu diagnozowania przemocy, prowadzenia rozmów z członkami rodziny czy planowania pracy z rodziną. Mając to na uwadze w planowanym programie oferujemy szkolenia warsztatowe, których celem będzie dostarczenie najpotrzebniejszej wiedzy. Szkolenia te będą trwały 4 godziny zegarowe i będą mieć charakter grupowy (jednorazowo będzie mogło wziąć w nim udział maksymalnie 15 osób). Szkolenia będą prowadzone przez psychologów, pedagogów lub prawników - osoby posiadające wiedzę i doświadczenie z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i pracy interdyscyplinarnej. Temat szkoleń i osoby prowadzące będą ustalane z wyprzedzeniem przez koordynatora, na podstawie zgłaszanych przez zespół interdyscyplinarny potrzeb i oczekiwań.

Superwizje grupowe i indywidualne planujemy prowadzić, w zależności od preferencji Zespołu Interdyscyplinarnego, w miejscu wskazanym przez Zespół lub w siedzibie Stowarzyszenia "Niebieska Linia". Superwizje indywidualne planujemy prowadzić w siedzibie Stowarzyszenia, w szczególnych sytuacjach w miejscu wskazanym przez Zespół Interdyscyplinarny.

Zadanie publiczne pn.: "Program wsparcia specjalistycznego dla członków warszawskich zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych - edycja 2020-2021" jest współfinansowany przez m. st. Warszawę

 

 

niebieska linia                     logo biale wspolfinansowanie 2