LINKI      KONTAKT      GALERIA

 
 

Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” z przyjemnością informuje, że w okresie luty 2018-listopad 2019 r. realizuje program konsultacji eksperckich i superwizji dla członków zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych.

Na program składają się następujące działania:

- konsultacje eksperckie – spotkania prowadzone przez eksperta psychologa lub prawnika, osoby posiadające dużą wiedzę z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz praktyczne doświadczenie pracy w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Mają formułę grupową (do 15 osób). Mogą służyć omówieniu konkretnych przypadków rodzin lub omówieniu pewnych ogólnych zagadnień problemowych (np. budowanie planu pomocy, gdy dziecko doświadcza przemocy, funkcjonowanie ZI a obowiązek zawiadamiania organów ścigania itp.)

- superwizje grupowe - prowadzone przez superwizorów posiadających doświadczenie w pracy w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz kompetencje niezbędne do prowadzenia superwizji pracy członków zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych. Superwizja stanowi metodę pracy służącą wzmacnieniu i rozwoju kompetencji osobistych i zawodowych w pracy z ludźmi, budowaniu strategii radzenia sobie w trudnych sytuacjach, poprawieniu komunikacji i współpracy w ramach zespołu interdyscyplinarnego/grupy roboczej, co w efekcie przekłada się na wzrost skuteczności i jakości pracy z rodzinami uwikłanymi w przemoc.

- superwizje indywidualne - prowadzone przez superwizorów posiadających doświadczenie w pracy w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz kompetencje niezbędne do prowadzenia superwizji pracy członków zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych. Ten sposób pracy służy wzmocnieniu kompetencji zawodowych i osobistych, wypracowaniu strategii radzenia sobie w trudnych sytuacjach napotykanych w codziennej pracy, co pomaga przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu.

Zadanie publiczne pn.: „Superwizje i konsultacje eksperckie dla członków warszawskich zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych - program wsparcia specjalistycznego na lata 2018 - 2019” jest współfinansowany przez m. st. Warszawę

 

niebieska linia                     logo biale wspolfinansowanie 2