LINKI      KONTAKT      GALERIA

 
 

O Stowarzyszeniu


Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” zostało założone w 2004 roku w Warszawie.

Misją Stowarzyszenia „Niebieska Linia” jest zmiana dotychczasowych relacji interpersonalnych opartych na dyskryminacji i przemocy, tak aby wypracowywanie i upowszechnianie sprawdzonych w praktyce skutecznych metod przeciwdziałania przemocy w rodzinie spowodowały polepszenie jakości życia nas wszystkich.

Głównym celem naszej działalności jest udzielanie profesjonalnej pomocy osobom uwikłanym w przemoc w rodzinie - osobom doznającym przemocy, stosującym przemoc, świadkom przemocy, zarówno dorosłym, jak i dzieciom.
Bliskie nam są działania systemowe i kompleksowe łączące możliwości oddziaływań interwencyjnych i pomocowych. Poszukujemy nowatorskich i odważnych rozwiązań opartych na wieloletnim doświadczeniu pracy w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz wiedzy o zjawisku przemocy i wiedzy psychologicznej. Nasi klienci nauczyli nas, że w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie istotne znaczenie ma szacunek dla drugiego człowieka, poszanowanie godności osobistej oraz odnoszenie się do zasobów, obszarów zdrowia i kompetencji osobistych. W swoich działaniach przywiązujemy dużą wagę do budowania partnerskiej współpracy z innymi ludźmi oraz przestrzegania zasad komunikacji bez przemocy (NVC).

Od momentu powstania, Stowarzyszenie m.in.:

 • realizuje jedne z pierwszych w Polsce programy pomocy dla osób doznających przemocy w rodzinie,
 • opracowało i prowadzi autorskie programy dla osób stosujących przemoc w rodzinie,
 • oferuje pomoc psychologiczną indywidualną, rodzinną oraz dla par,
 • prowadziło i prowadzi działania na rzecz rozwijania współpracy interdyscyplinarnej w środowiskach lokalnych,
 • opracowuje publikacje merytoryczne – poradniki dla osób doznających i stosujących przemoc w rodzinie, filmy instruktażowe dla służb,
 • szkoli specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy, jest autorem Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – I i II stopnia, które stanowi podstawowy kanon szkoleń dla służb w całej Polsce, prowadzi autorskie szkolenie przygotowujące specjalistów do pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie p.n.: Studium Pracy z Osobami Stosującymi Przemoc,
 • od wielu lat prowadzi Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia", które w 2013 roku obsłużyło już ponad 14.000 telefonów interwencyjnych oraz prowadzi interwencje w sprawach osób skazanych za przestępstwa z użyciem przemocy w rodzinie, na podstawie porozumienia pomiędzy Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Komendą Główną Policji i Ministerstwem Sprawiedliwości,
 • bierze udział w spotkaniach na szczeblu lokalnym i ogólnopolskim mających wpływ na tworzenie systemowych rozwiązań w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
 • opracowuje i prowadzi autorskie programy profilaktyki przemocy dla szkół, takie jak np.: „Niebieska Godzina Wychowawcza”, „Wolska Akademia Rodzica”, „Niebieskie Szkoły”,
 • współpracuje z uczelniami w prowadzeniu zajęć dla studentów kierunków społecznych i medycznych, takim jak: Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie i w Sopocie, Pedagogium, Akademia Medyczna w Warszawie, Uniwersytet Warszawski.

Członkowie zespołu Stowarzyszenia współtworzyli Ustawę o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie poprzez udział w pracach komisji Sejmu RP.

Ponadto przedstawiciele Stowarzyszenia aktywnie uczestniczą w:

 • Radzie ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 • Zespole Monitorującym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy Ministrze Pracy i Polityki Społecznej,
 • Komisji Dialogu Społecznego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy Biurze Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy,
 • Zespołach Interdyscyplinarnych i grupach roboczych w wielu dzielnicach m.st. Warszawy,
 • prowadzą superwizje pracy specjalistów oraz programów przeciwdziałania przemocy w rodzinie  na terenie całej Polski,
 • członkowie Stowarzyszenia są zapraszani jako eksperci do współtworzenia lokalnych
 • i międzynarodowych strategii przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
 • często występują w mediach w charakterze ekspertów w tej dziedzinie oaz recenzują programy i projekty.

Założyciele Stowarzyszenia uczestniczyli także w opracowaniu i realizacji następujących kampanii społecznych:

 • „Powstrzymać przemoc domową” kojarzonej z plakatami "Bo zupa była za słona", we współpracy z Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 • Kampania „Zły dotyk", we współpracy z telewizją TVN,
 • "Dzieciństwo bez przemocy", we współpracy z Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Fundacją „Dzieci Niczyje”,
 • "Kochać zbyt mocno", we współpracy z Ambasadą Kanady,
 • „Przełam przemoc”, we współpracy z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów.

Członkowie zespołu Stowarzyszenia nagradzani są za dokonania w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, m.in. prezes Stowarzyszenia Luis Alarcon jest laureatem '"Wyróżnienia białej wstążki", przyznawanego mężczyznom, którzy w szczególny sposób zasłużyli się kobietom reagując na wszelkie formy przemocy i dyskryminacji; vice – prezes Wanda Paszkiewicz otrzymała brązowy krzyż zasługi od Prezydenta RP za wkład w przeciwdziałanie przemocy w rodzinach z problemem alkoholowym.

Stowarzyszenie „Niebieska Linia”, realizując swoje cele statutowe, współpracuje z wieloma instytucjami państwowymi i samorządowymi, organizacjami pozarządowymi i firmami. Zespół Stowarzyszenia aktywnie wspierają zaangażowani w jego działalność stażyści i wolontariusze. Jednym z ważnych dla nas celów jest poprawa jakości działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz skuteczniejszej ochrony osób krzywdzonych. Staramy się to osiągnąć poprzez dzielenie się posiadaną wiedzą i doświadczeniami oraz poprzez prowadzenie szkoleń, superwizji, staży zawodowych i upowszechnianie opracowanych przez nas materiałów i wydawnictw. Liczymy, że w ten sposób przyczyniamy się do zwiększania liczby osób profesjonalnie przygotowanych do prowadzenia działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie i tym samym do poprawy jakości pomocy otrzymywanej przez osoby krzywdzone.

Nasze doświadczenie pokazuje nam, że w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie istotną rolę odrywają zarówno działania interwencyjne, jak i pomocy psychologicznej. Stąd nasze zaangażowanie w rozwijanie lokalnych systemów interdyscyplinarnych oraz w tworzenie i prowadzenie programów pomocy dla osób uwikłanych w przemoc. Nasze wieloletnie zaangażowanie w rozwijanie sensownych i skutecznych programów edukacyjno – korekcyjnych i terapeutycznych dla osób stosujących przemoc w rodzinie doprowadziło do lepszego zrozumienia strategii działania wobec nich. Wiemy z doświadczenia, że takie działania są najlepszą, najskuteczniejszą i najtrwalszą formą ochrony osób doznających przemocy. Jeśli bowiem nie będzie tych co krzywdzą, nie będzie tym samym osób krzywdzonych. A ochronie osób krzywdzonych i powrotowi do godności wszystkich osób uwikłanych w przemoc dedykujemy naszą pracę.

Finansowanie Stowarzyszenia opieramy na dotacjach celowych, pozyskiwanych na drodze konkursowej, z instytucji budżetu państwa oraz działalności gospodarczej. Zgodnie ze statutem Stowarzyszenia cały zysk organizacji przeznaczony jest na realizację celów statutowych.Aby dowiedzieć się więcej na temat Stowarzyszenia "Niebieska Linia" proszę wybrać interesującą zakładkę z menu bocznego, znajdującego się na górze, po prawej stronie.