LINKI      KONTAKT      GALERIA

 
 

Szkolenia z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie on-line w pierwszym półroczu 2021 r. 

 

Szanowni Państwo!

Pomimo wielu nadziei związanych ze zmianą sytuacji epidemicznej, rok 2021 po raz kolejny zmusza nas do mierzenia się z trudami i ograniczeniami funkcjonowania w warunkach globalnej pandemii.

Pomimo izolacji społecznej – a może właśnie ze względu na nią! – system przeciwdziałania przemocy w rodzinie musi dalej funkcjonować i działać na rzecz ochrony osób krzywdzonych. 

Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, podobnie jak w ubiegłym roku, chce kontynuować działalność szkoleniową abym w tym szczególnym czasie dostarczać wiedzy, wsparcia i inspiracji osobom działającym na rzecz zatrzymania przemocy w rodzinie. Nasze działania rozpoczęliśmy od zbadania Państwa potrzeb szkoleniowych za pośrednictwem anonimowej ankiety. Serdecznie dziękujemy za liczny odzew i wszystkie przesłane odpowiedzi! Tegoroczny plan szkoleń jest wynikiem analizy danych z tego badania.

Ze względu na bezpieczeństwo naszych trenerów oraz uczestników szkoleń, kontynuujemy prowadzenie szkoleń w wersji on-line. Wszystkie spotkania odbędą się za pośrednictwem platformy zoom. Zapewnia ona możliwość wyświetlania uczestnikom prezentacji multimedialnych, dokumentów i nagrań. Wszyscy uczestnicy widzą się i słyszą nawzajem, istnieje możliwość pracy w grupach. Są to więc warunki maksymalnie zbliżone do „typowych szkoleń”. Do udziału w szkoleniu wystarczy komputer wyposażony w kamerę, mikrofon i głośniki (lub słuchawki), tablet lub smartfon.

Na kolejnych stronach znajdziecie Państwo informacje o planowanych szkoleniach. Mamy nadzieję, że przygotowana przez nas oferta spotka się z Państwa zainteresowaniem a spotkania z naszymi specjalistami wesprą Państwa w pracy w tym szczególnym okresie.

 

Z wyrazami szacunku

Paula Klemińska
Koordynatorka zadania
I. Prawne możliwości odizolowania osoby stosującej przemoc od osoby doznającej przemocy - aktualny stan prawny, w tym znowelizowane przepisy w zakresie nakazu usunięcia osoby stosującej przemoc

 

Podczas szklenia zostaną poruszone następujące kwestie: 

a. prawnokarne (środki zapobiegawcze, sroki karne, obowiązki probacyjne) i cywilnoprawne sposoby izolacji osoby stosującej przemoc w rodzinie od osoby jej doznającej;

b. analiza przepisów wprowadzających natychmiastowy nakaz opuszczenia lokalu i jego bezpośredniego otoczenia oraz zakazu zbliżania i jego bezpośredniego otoczenia – uprawnienia policji i Żandarmerii Wojskowej w tym zakresie, a także osoby stosujące przemoc i osoby doznającej przemocy, czas trwania środków; 

c. zmiana w zakresie art. 11a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie – analiza postępowania sądowego, wydanie postanowienia zabezpieczającego (powiązanie nakazu wydanego przez policję, a postanowienia zabezpieczającego), obowiązki osoby pełnoletniej pozostającej w lokalu w tym wskazanie różnic nowego trybu postępowania.

Prowadzenie: Aneta Mikołajczyk - radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Pracuje m.in. w Biurze Rzecznika Praw Dziecka, współpracuje ze Stowarzyszeniem na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, a także Punktem Informacyjno-Konsultacyjnym dla Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy

Prowadzi szkolenia dotyczące prawnych aspektów przeciwdziałania przemocy w rodzinie, praw dziecka m.in. Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – kurs podstawowy i zaawansowany, szkolenie prawne dla kadry kierowniczej w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, seminaria i szkolenia dotyczące prawnych aspektów przeciwdziałania przemocy w rodzinie dedykowane dla m.in. oświaty, służb medycznych, kuratorów, policji. Ponadto prowadzi doradztwo prawne dla zespołów interdyscyplinarnych miasta stołecznego Warszawy.

Termin: 20 kwietnia 2021 r. w godz. 9.00-14.00 (6 godzin dydaktycznych)

Cena szkolenia: 250 zł brutto od osoby (cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe dla uczestnika, zaświadczenie potwierdzające udział w seminarium)

Rejestracja: https://forms.gle/YRtNZx69cYCJAZ5u7 


II. Budowanie planu pomocy rodzinie w oparciu o jej potrzeby i zasoby

 

Szkolenie poświęcone będzie temu jak budować i realizować skuteczny plan pomocy rodzinie, w której dochodzi do przemocy. Główne obszary, którym poświęcimy uwagę to:

a. odróżnienie działań interwencyjnych od pomocowych w ramach systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie;

b. analiza potrzeb i zasobów członków rodziny dotkniętej przemocą;

c. tworzenie indywidualnego planu pomocy osobie doznającej przemocy w oparciu o jej potrzeby oraz badanie posiadanych zasobów, które przyczynią się do osiągnięcia celu;

d. planowanie strategii pracy z rodziną i odróżnienie jej od indywidualnego planu pomocy - ustalenie, które osoby zostaną objęte działaniami, przedstawiciele jakich instytucji powinni podjąć współpracę interdyscyplinarną, na czym będą polegały ich działania oraz w jakiej kolejności trzeba je podjąć, aby cele zostały osiągnięte;

e. podział obowiązków pomiędzy członkami grupy roboczej oraz realizacja tych obowiązków z uwzględnieniem warunków epidemii.

Szkolenie będzie okazją do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk między uczestnikami, ale też do poszukiwania rozwiązań w sytuacjach, które sprawiają trudność przedstawicielom służb i instytucji pracujących na co dzień z członkami rodzin uwikłanych w przemoc. 

 

Prowadzenie: Ewa Podgórska - psycholog, trener, certyfikowany specjalista do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W ramach Centrum Pomocy Specjalistycznej Stowarzyszenia na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” prowadzi terapię indywidualną, grupy, warsztaty i treningi dla osób zgłaszających się po pomoc. Koordynuje programy pomocy kierowane do osób stosujących przemoc. Pracuje w nurcie terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach (TSR). Prowadzi szkolenia, jest wykładowcą Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Studium Pracy z Osobami Stosującymi Przemoc

 

Termin: 11 maja 2021 r. w godz. 9.00-14.00 (6 godzin dydaktycznych)

Cena szkolenia: 250 zł brutto od osoby (cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe dla uczestnika, zaświadczenie potwierdzające udział w seminarium)

Rejestracja: https://forms.gle/YRtNZx69cYCJAZ5u7

 

III. Wykorzystanie przepisów prawa rodzinnego i cywilnego w działaniach na rzecz zatrzymania przemocy w rodzinie

W czasie szkolenia poruszone zostaną następujące zagadnienia: 

 1. Regulacje prawne dotyczące sytuacji dzieci – władza rodzicielska, miejsce pobytu, kontakty z rodzicami, alimenty, rozwód, separacja:
  1. obowiązki małżonków – zaspakajanie potrzeb rodziny, podstawy prawne orzeczenia o wypłacie wynagrodzenia do rąk drugiego małżonka; prawo do korzystania z mieszkania małżonka;
  2. rozwód – elementy wyroku rozwodowego, postępowanie rozwodowe
  3. separacja – elementy wyroku, postępowanie;
  4. uregulowanie sytuacji małoletnich: władza rodzicielska (pomoc rodzinie, ograniczenie, zawieszenie, pozbawienie władzy rodzicielskiej), piecza zastępcza (rodzinna i instytucjonalna), miejsce pobytu, kontakty, alimenty (osoby zobowiązane do alimentacji, ustalenie wysokości obowiązku alimentacyjnego);
  5. kontakty- postępowanie, nierealizowanie orzeczenia o kontaktach
 2. Zobowiązanie osoby stosującej przemoc w rodzinie do opuszczenia lokalu (podstawy prawne, postępowanie, skutki orzeczenia zobowiązującego do opuszczenia lokalu, wykonanie orzeczenia). 
 3. Odebranie dziecka z rodziny na podstawie art. 12a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (podstawy prawne, postępowanie, zażalenie na odebranie dziecka). 

 

Prowadzenie: Urszula Panasiuk - radca prawny, jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. W latach 2010 – 2019, współpracowała z Rzecznikiem Praw Dziecka, gdzie zdobyła doświadczenie w prawie rodzinnym, począwszy od spraw o alimenty, po sprawy związane z władzą rodzicielską i kontaktami z dzieckiem. Od 2015 roku współpracuje ze Stowarzyszeniem na Rzecz

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” - prowadzi szkolenia dotyczące prawnych aspektów przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym również kwestii postępowania karnego oraz praw dziecka.

Prowadziła m.in. „Specjalistyczne szkolenie zaawansowane dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie - Prawo w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie” (2016).

Prowadzi doradztwo prawne dla zespołów interdyscyplinarnych miasta stołecznego Warszawy. W ramach VII Konferencji „Razem przeciw przemocy w rodzinie” w Bełchatowie przeprowadziła wykład, którego uczestnikami były osoby reprezentujące jednostki zobowiązane do przeciwdziałania przemocy w rodzinie, tj. przedstawiciele oświaty, pomocy społecznej, sądu, prokuratury, policji, ochrony zdrowia. W ramach programu Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej współprowadziła w 2017 roku wykłady prawne dla osób doznających przemocy w rodzinie oraz osób stosujących przemoc.

W 2018 roku prowadziła konsultacje prawne w programie „Niebieska Poradnia” oraz w programie „Wyprawa PoMoc”. Od stycznia 2019 roku świadczy pomoc prawną w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej. Posiada wieloletnie doświadczenie w stosowaniu prawa, w tym przygotowywaniu pism procesowych i sporządzaniu opinii prawnych, reprezentacji przed i w toku prowadzonych postępowań. Od października 2014 roku prowadzi Kancelarię Radcy Prawnego, w jej ramach sprawy indywidualne dotyczące m.in. kwestii rodzinnych, spadkowych, cywilnych, pracowniczych

i karnych.

Termin: 7 czerwca 2021 r. w godz. 9.00-14.00 (6 godzin dydaktycznych)

Cena szkolenia: 250 zł brutto od osoby (cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe dla uczestnika, zaświadczenie potwierdzające udział w seminarium)

Rejestracja: https://forms.gle/YRtNZx69cYCJAZ5u7

 

VI. Kiedy osoba doznająca przemocy nie chce pomocy - jak to rozumieć i co można w tej sytuacji zrobić?

Seminarium poświęcone będzie tematom związanym z budowaniem współpracy z osobą doznająca przemocy w rodzinie, zwłaszcza w sytuacji, kiedy nie chce pomocy. Główne zagadnienia dotyczyć będą:

 1. Psychologicznego funkcjonowania osób doznających przemocy w rodzinie i przełożenie tej wiedzy na szersze rozumienie klienta, który  wycofuje się z kontaktu, nie chce pomocy i zastanowieniu się czego tak właściwie nie chce klient, a czego może chcieć?
 2. Określaniu potrzeb klienta i na ich bazie formułowanie celów osobistych, czyli wzmacnianiu autonomii i ich mocy sprawczej. Rozróżnienie, kiedy zaczynamy realizować cele instytucji, czyli uruchamiamy interwencje, a kiedy realizujemy cele klienta?
 3. Określeniu, co to znaczy budować współpracę z klientem- poszerzanie pojęcia „współpraca” poprzez zastanowienie się, jak my jako pomagacze przyczyniamy się do (ro)zwijania współpracy z klientem.
 4. Wydobywanie- nazywanie -wzmacnianie zasobów osobistych klient ów jak i pomagaczy.

Seminarium umożliwi wymianę doświadczeń między uczestnikami dotyczących pracy z osobami doznającymi przemocy w rodzinie, zwłaszcza pod kątem tego, co działa, a co nie działa i wspólne zastanawianie się nad budowaniem rozwiązań w danej sytuacji.

Prowadzenie: Monika Lakowska - psycholog, współzałożycielka i członek Stowarzyszenia na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”. Prowadzi terapię indywidualną i grupową dla osób uwikłanych w przemoc w rodzinie jak również innych, którzy potrzebują pomocy we wprowadzaniu zmian w swoim życiu. Jest wykładowcą Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Studium Pracy z Osobami Stosującymi Przemoc oraz w Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR). Certyfikowany Specjalista ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie PARPA.

 

Termin: 22 czerwca 2021 r. w godz. 9.00-14.00 (6 godzin dydaktycznych)

Cena szkolenia: 250 zł brutto od osoby (cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe dla uczestnika, zaświadczenie potwierdzające udział w seminarium)

Rejestracja: https://forms.gle/YRtNZx69cYCJAZ5u7
Liczba miejsc na wszystkie spotkania jest ograniczona. 

O zakwalifikowaniu do udziału w seminarium decydować będzie kolejność zgłoszeń*

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt z osobą koordynującą organizację szkoleń (Paula Klemińska, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 881-711-107 czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00) lub z biurem Stowarzyszenia „Niebieska Linia” (tel. 22 499-37-33, czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-15.00).

 

Na wszystkie seminaria można zgłaszać się już teraz za pośrednictwem formularza: https://forms.gle/YRtNZx69cYCJAZ5u7*organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu szkolenia w przypadku niezebrania się grupy