LINKI      KONTAKT      GALERIA

 
 

Szanowni Państwo,

Informujemy, że rozpoczęliśmy nabór do kolejnej edycji szkolenia Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie I stopnia w wersji online.

Program kursu oraz jego zakres merytoryczny pozostają bez zmian. Zmienia się natomiast organizacja i sposób pracy w ramach szkolenia.

SPPwR I w wersji online składa się z VI trzydniowych sesji. Każda sesja trwa 3 kolejne dni. Każdego dnia spotkanie trwa 5, 5 godz. zegarowych. Sesje odbywają się co 2 – 3 tygodnie.

Udział w szkoleniu wymaga od uczestników dostępu do stabilnego łącza Internetowego oraz sprawnego sprzętu, wyposażonego w mikrofon i kamerę. Konieczne jest też zapewnienie miejsca, które będzie umożliwiało swobodną komunikację i współpracę z grupą szkoleniową.

Zespół SPPwR gromadzi praktyków, którzy zajmują się bezpośrednią pracą z osobami uwikłanymi w przemoc oraz udziałem w różnych programach przeciwdziałania przemocy takich jak: tworzenie rozwiązań systemowych o zasięgu lokalnym i ogólnopolskim, organizowanie i prowadzenie pracy zespołów interdyscyplinarnych oraz grup roboczych, praca z osobami doznającymi i stosującymi przemoc, stosowanie procedury „Niebieskie Karty”, itp.  Doświadczenie praktyczne pozwala nam na stałe udoskonalanie i dostosowywanie programu Studium do potrzeb zmieniającej się w Polsce sytuacji.
Program Studium realizujemy od ponad 20 lat według autorskiego programu wypracowanego i doskonalonego przez zespół dydaktyczny skupiający certyfikowanych specjalistów ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Zawartość merytoryczna tego programu stała się kanonem obowiązujących w Polsce szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i odpowiada wytycznym Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dotyczącym szkoleń z tego zakresu.

Ukończenie SPPwR – kursu podstawowego otwiera możliwość doskonalenia swoich kompetencji w specjalistycznym studium II stopnia, którego efektem - po pomyślnym zdaniu egzaminu - może być uzyskanie certyfikatu konsultanta lub specjalisty w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przeznaczone jest  dla osób zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, pracujących w instytucjach państwowych i organizacjach pozarządowych. W zajęciach biorą udział przedstawiciele różnych grup zawodowych: pracownicy pomocy społecznej, ochrony zdrowia, oświaty, sądownictwa, policji. Wspólna praca w trakcie szkolenia umożliwia pogłębienie zrozumienia specyfiki różnorodnych zadań i przygotowanie do lepszej współpracy osób, instytucji i służb, niezbędne w planowaniu i udzielaniu pomocy osobom uwikłanym w przemoc w rodzinie.

Kurs SPPwR obejmuje 120 godzin dydaktycznych szkolenia. W programie szkolenia są wykłady, seminaria, ćwiczenia, warsztaty i filmy instruktażowe.

Studium prowadzone jest w ramach Ośrodka Szkoleniowego Stowarzyszenia „Niebieska Linia” – placówki kształcenia ustawicznego (wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez m.st. Warszawę pod nr 1212 K) i kończy się uzyskaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki.

Układ merytorycznej treści kursu online jest następujący:

SESJE:

I -  Charakterystyka zjawiska przemocy w rodzinie.

Definicja przemocy w rodzinie.

Rozpoznawanie i diagnozowanie przemocy w rodzinie, rozróżnienie od agresji i konfliktów

Analiza postaw wobec przemocy w rodzinie: osobiste doświadczenia związane z przemocą, mity i stereotypy związane z przemocą.

Prawne aspekty przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Zadanie w trakcie I sesji: pomoc udzielana na piśmie.

II -  Osoby doznające przemocy

Portret psychologiczny osoby doznającej przemocy w rodzinie.

Sytuacja  osób dorosłych doznających przemocy w rodzinie – charakterystyka mechanizmów wikłających w przemoc i relację ze sprawcą.

Specyfika kontaktu i budowania współpracy z dorosłą osobą doznającą przemocy w rodzinie.

 

III – Dzieci krzywdzone

Portret psychologiczny dziecka krzywdzonego oraz na czym polega skuteczna pomoc dzieciom krzywdzonym.

Zasady budowania kontaktu z dzieckiem krzywdzonym i udzielania mu skutecznej pomocy.

Przemoc seksualna wobec dzieci: diagnozowanie przemocy seksualnej wobec dzieci oraz kierunki działań, ochrona dziecka i rodziny w przypadku przemocy seksualnej.

 

IV – System przeciwdziałania przemoc e rodzinie.

Działania podejmowane na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie – rozróżnienie interwencji od pomocy.

Zasady i metody interwencji w sytuacjach przemocy w rodzinie oraz udzielania pomocy poszczególnym osobom uwikłanym w przemoc.

Diagnoza problemu przemocy w rodzinie z uwzględnieniem zasobów, potrzeb i ograniczeń poszczególnych jej członków.

Idea powoływania zespołów interdyscyplinarnych w gminach, realizowane zadania zespołów i grup roboczych. Procedura „Niebieskiej Karty” i współpraca jej realizatorów z zespołem interdyscyplinarnym.

Prawne aspekty przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

 

V – Osoby stosujące przemoc

Osoby stosujące przemoc w rodzinie – źródła przemocy i portret psychologiczny osoby stosującej przemoc.

Interwencje wobec osób stosujących przemoc w rodzinie.  Zasady prowadzenia rozmów interwencyjnych przez przedstawicieli grup roboczych. Motywowanie do zmian.

Kontakt i praca  z osobą stosującą przemoc w rodzinie.

 

VI – Fabryka życzeń – podsumowanie najważniejszych treści szkolenia.  

Prawne aspekty przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Stosowanie wiedzy z zakresu przeciwdziałania przemocy w praktyce.

Organizowanie i prowadzenie  interwencji, udzielanie pomocy osobom uwikłanym w przemoc – analiza kazusów.

Prowadzenia rozmów interwencyjnych i pomocowych z osobami uwikłanymi w przemoc – ćwiczenie umiejętności.

Podstawę zaliczenia SPPwR I online stanowią:

  • obecność na wszystkich zajęciach, z włączoną kamerą i mikrofonem,
  • podjęcie zadania indywidualnego, które każdy uczestnik planuje i realizuje pomiędzy

sesjami  w swoim środowisku lokalnym,

  • udział w quizie podsumowującym szkolenie.

         Uczestnicy szkolenia otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu MEN zawierające informacje o ilości godzin w poszczególnych blokach tematycznych.

Zajęcia w Studium, pomimo wersji online, są bardzo intensywne i wymagają pełnego zaangażowania uczestników.    
 

Terminy poszczególnych sesji online:

I sesja – 22 – 24 marca 2021 r.

II sesja – 7 - 9 kwietnia 2021 r.

III sesja – 19 – 21 kwietnia 2021 r.

IV sesja – 4 - 6 maja  2021 r.

V sesja – 18 – 20 maja 2021 r.

VI sesja – 31 maja – 2 czerwca 2021 r.

Zajęcia w każdym dniu szkolenia odbywają się w godz. 8.00 – 13.30.


Koszt Studium wynosi 2 200 zł  (brutto). Wpłaty można dokonać jednorazowo za udział w całym kursie lub w dwóch ratach, każda po 1 100 zł (brutto). Kwota ta obejmuje dydaktykę, materiały szkoleniowe dostępne dla uczestników szkolenia na dedykowanej platformie oraz zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Osoby zainteresowane udziałem w Studium online proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego do dnia 12 marca 2021 r., znajdującego się pod linkiem:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf-eIuiDyL0odJhx2_Potp5J8YIKS9PbXVeLVboy_dzIwCUbQ/viewform?usp=sf_link

Jeśli za udział w kursie danego uczestnika opłaty dokonuje instytucja – proszę o wypełnienie oświadczenie płatnika, które znajduje się TUTAJ . Po wypełnieniu oświadczenia płatnika i podpisaniu przez osobę upoważnioną proszę o odesłanie skanu oświadczenia na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 12 marca 2021 r. oraz oryginał oświadczenia równolegle do Stowarzyszenia pocztą tradycyjną na adres: ul. Jaktorowska 4 lok. 3, 01-202 Warszawa. Z uwagi na częściowo zdalną pracę naszego biura prosimy kierować wszelką korespondencję listem z zwykłym (z uwagi na brak możliwości awizowania).


Opłaty za udział w Studium prosimy wnosić dopiero po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu na konto Stowarzyszenia zgodnie z danymi płatnika wskazanymi w formularzu zgłoszeniowym:


Citi Handlowy 51 1030 0019 0109 8530 0011 9873
z dopiskiem: SPPwR – I – kurs podstawowy online

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w biurze Stowarzyszenia,  tel.: (22) 499 – 37 – 33 w godz. 9.00 – 15.00 lub w sekretariacie Ogólnopolskiego Pogotowia  dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” tel.: (22) 666 - 10 - 36 w godz. 8.00 – 15.30 oraz pisząc na adres e-mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kierownik SPPwR
Wanda Paszkiewicz

Autorski konspekt szkolenia jest własnością Stowarzyszenia Na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” i nie może być publikowany i wykorzystywany bez jego zgody. Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83 Ustawa z dn. 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.