LINKI      KONTAKT      GALERIA

 
 

„Powrót do Godności- program pomocy specjalistycznej dla osób doznających przemocy w rodzinie”

 

Stowarzyszenie „Niebieska Linia” jest organizacją która jako jeden z celów statutowych przyjmuje prowadzenie profilaktyki i kompleksowych programów pomocy osobom uwikłanym w przemoc w rodzinie. Od lat nasze wysiłki skupiają się wokół oddziaływań skierowanych do osób doznających przemoc w rodzinie.
Oprócz przyjętych celów statutowych podstawę prawną naszych działań stanowi Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z dnia 20 września 2005 r., Nr 180, poz. 1493), Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie m.st. Warszawy na lata 2017-2020.

Cele podstawowe programu są następujące:

- zwiększenie dostępności i różnorodności oferty pomocy specjalistycznej adekwatnej do potrzeb osób dotkniętych przemocą w rodzinie;
- ograniczenie stosowania przemocy w rodzinie i zmniejszenie jej zdrowotnych i społecznych skutków;
- zwiększenie poczucia bezpieczeństwa w rodzinach, w których występuje przemoc;
- zwiększenie motywacji i umiejętności osób doznających przemocy w rodzinie do jej przerwania i konstruktywnego radzenia sobie w życiu;
- poprawienie funkcjonowania osób dotkniętych przemocą w rodzinie w różnych sferach życia, m.in. rodzinnej, zawodowej, społecznej.

syrenka finansuje

Program trwa od 1 sierpnia 2019 do 31 grudnia 2020 roku i finansowany jest przez m.st. Warszawa.

 

W programie będą mogły brać udział:
- osoby dorosłe doznające przemocy w rodzinie, w tym osoby młode, starsze i osoby z niepełnosprawnościami
- dzieci i młodzież dotknięte różnymi rodzajami przemocy w rodzinie oraz ich rodziny (m.in. rodzeństwo, rodzice i opiekunowie zarówno z rodzin naturalnych, jak i zastępczych czy adopcyjnych)
- osoby, które doznawały przemocy w rodzinie w przeszłości i które aktualnie odczuwają jej skutki
- świadkowie przemocy w rodzinie, w tym członkowie rodzin w których dochodzi lub dochodziło do przemocy (zarówno z rodzin naturalnych, jak i zastępczych czy adopcyjnych)
- osoby i rodziny doznające przemocy, w których występuje również problem alkoholowy i zagrożenie wykluczeniem społecznym.
Program ten dedykowany jest zarówno kobietom jak i mężczyznom.

 

W ramach programu oferujemy BEZPŁATNĄ pomoc dla osób dorosłych, dzieci i młodzieży w formie:

- Specjalistycznych, indywidulanych konsultacji psychologicznych
- Konsultacji prawnych
- Konsultacji dla par i rodzin
- Warsztatów umiejętności psychospołecznych
- Maratonów psychologicznych
- Udziału w grupie pomocy psychologicznej dla dorosłych osób doznających przemocy w rodzinie
- Udziału w grupie pomocy psychologicznej dla dzieci i młodzieży

 

KALENDARIUM WYDARZEŃ ---> tutaj

WARSZTAT: "Komunikacja bez przemocy"

POMOC PRAWNA

GRUPA POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

GRUPA POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

KONSULTACJE DLA PAR I RODZIN

MARATON TERAPEUTYCZNY - sierpień 

 

 

Zapisy, informacje:

Tel. 22 499 37 33 (pon. - pt. 9.00 - 15.00)
Biuro Stowarzyszenia „Niebieska Linia”
ul. Jaktorowska 4 lok. 3, 01-202 Warszawa

 

Warunkiem uczestnictwa w oddziaływaniach grupowych jest odbycie wstępnej, indywidualnej konsultacji.

 

ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA Z OFERTY POMOCY !!!

„Nawet najdłuższa podróż zaczyna się od pierwszego kroku".