Copyright © 2014
Stowarzyszenie
Niebieska Linia

Szanowni Państwo

Serdecznie zapraszamy na pierwsze z tegorocznych, bezpłatnych seminariów pt. "Tworzenie strategii pracy z rodziną w ramach pracy interdyscyplinarnej".


Odbędzie się ono 20 kwietnia 2015 r. w siedzibie Stowarzyszenia na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” (ul. Jaktorowska 4, Warszawa).
Seminarium realizowane jest na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w ramach realizacji zadania: Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia".

Na seminarium zostaną omówione od strony praktycznej następujące zagadnienia:
- cele działań interdyscyplinarnych w kontekście pracy z rodziną w odniesieniu do misji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
- interwencja, wsparcie, pomoc – strategie pracy z rodziną, w której występuje przemoc – co kiedy i wobec kogo można/trzeba/warto realizować
- etapy pracy grupy roboczej od wymiany i uzupełnienia informacji poprzez diagnozę sytuacji i potrzeb rodziny, budowanie planu pomocy, interwencje wobec osób stosujących przemoc, pomoc w kryzysie całej rodzinie do zakończenie pracy grupy roboczej – wskaźniki ustania przemocy
- na co warto zwracać uwagę w pracy z osobami doznającymi przemocy
- na co warto zwracać uwagę w oddziaływaniach wobec osób stosujących przemoc.

Podczas tworzenia szczegółowej struktury seminarium uwzględnione zostaną także potrzeby zgłaszane za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego przez osoby zainteresowane udziałem w seminarium.
Zajęcia będą trwały 8 godzin dydaktycznych. Udział w seminarium jest bezpłatny.

Seminarium poprowadzi Anna Wiechcińska – Szymańska mgr psychologii, członek zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia" w Warszawie, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, certyfikowany specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie (certyfikaty PARPA), trener Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, wieloletni pracownik ośrodków terapii uzależnień alkoholowych, z  wieloletnim doświadczeniem jako  szkoleniowiec, Współautorka poradników wydanych przez Stowarzyszenie NL: "Wyprawa poMoc" (skierowany do osób doznających przemocy), "Godne życie bez przemocy" (skierowany do osób stosujących przemoc), "Niebieska Godzina Wychowawcza (skierowany do nauczycieli). Zastępca przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego w dzielnicy Ursynów w Warszawie.

Jak zakwalifikować się na seminarium?
KROK I:Prosimy o nadesłanie wypełnionego formularza zgłoszenia – jedną wybrana drogą:
- w wersji elektronicznej na adres e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
- pocztą tradycyjną
Adres: Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”
Al. Jerozolimskie 155, 02-326 Warszawa - z dopiskiem „Seminarium”
- faxem: 22 250-63-11

Termin nadsyłania zgłoszeń: do 3 kwietnia 2015 r. do godz. 15.45
KROK II:Osoby zakwalifikowane do udziału w seminarium zostaną powiadomione o tym fakcie drogą e-mailową do dnia  8 kwietnia 2015 r.
KROK III:Udział w seminarium osoby zakwalifikowane potwierdzają jedną z wybranych dróg: e-mailową ( Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ) lub telefoniczną (22 666-10-36)

Jeżeli potrzebują Państwo szczegółowych informacji prosimy o kontakt z:
Biurem Pogotowia “Niebieska Linia”tel. 22 666 10 36, czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7.45-15.45 lub z koordynatorką tego działania: Paula Klemińska Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Warszawa, 9 marca 2015 r.


POLOWANIE NIE DLA DZIECI


Komitet Ochrony Praw Dziecka, Fundacja Dzieci Niczyje, UNICEF Polska, Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy „Niebieska Linia” i Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot przekazały 9 marca 2015 r. petycję do Prezydenta Rzeczypospolitej i Rzecznika Praw Dziecka o wprowadzenie w prawie łowieckim całkowitego zakazu udziału dzieci w polowaniach.


Sprawa udziału dzieci w polowaniach w Polsce została podjęta po raz pierwszy. Dotychczas stanowiła tabu, nieznane szerszej opinii publicznej. Problem może dotyczyć nawet kilkudziesięciu tysięcy dzieci w skali każdego roku.


Dzieci biorące udział w polowaniach indywidualnych i zbiorowych, są obecne przy uśmiercaniu zwierząt, uczestniczą w  nagankach, tropieniach, ściganiu rannych zwierząt i ich dobijaniu. Najmłodsi są obecni także przy patroszeniu zwłok, rytualnym układaniu zastrzelonych zwierząt po polowaniu, znakowaniu i transporcie ich ciał. Tego wszystkiego doświadczają nawet kilkulatki. Zdaniem organizacji składających petycję, zakaz udziału dzieci w polowaniach powinien mieć charakter bezwzględny i obejmować wszelkie czynności łowieckie związane z polowaniem.

Wprowadzenie zakazu ma również na celu zachowanie szczególnych względów bezpieczeństwa wobec dzieci. Polowania są niebezpieczne, to przecież zabijanie z ostrej amunicji. W ostatnich latach media wielokrotnie donosiły o wypadkach, gdy od myśliwskich kul ginęły lub ranione były dzieci towarzyszące w polowaniach. Najczęściej byli to naganiacze płoszący zwierzęta w kierunku stanowisk myśliwych.


Wskazując na zagrożenie dobra dzieci uczestniczących w polowaniach, organizacje zwracają uwagę na zapis art. 72 Konstytucji: „Rzeczpospolita Polska zapewnia ochronę praw dziecka. Każdy ma prawo żądać od organów władzy publicznej ochrony dziecka przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem i demoralizacją”.


Obecna sytuacja oraz stan prawny są sprzeczne także z Konwencją o prawach dziecka ratyfikowaną przez Polskę w 1991 roku. Przemoc psychiczna doznawana przez dzieci uczestniczące w polowaniach jest krzywdą, której dopuszczenie i zadawanie wymaga od Polski „podjęcia wszelkich właściwych kroków” w celu jej zaprzestania. Zakaz udziału dzieci w polowaniach powinien zostać pilnie wprowadzony do polskiego porządku prawnego. Dalszy brak takiego przepisu winien być uznany za rażącą niekonsekwencję ustawodawcy i zamierzone łamanie Konstytucji RP oraz praw dziecka wyrażonych w Konwencji.

Psychologowie zwracają uwagę, że udział dzieci w polowaniach i obecność przy zabijaniu zwierząt, w imię niejasnych dla nich intencji, jest szkodliwe i niedopuszczalne ze względu na rozwojową niedojrzałość psychiczną dzieci.


– Uczestnictwo dzieci w wysoce zorganizowanych i technologicznie zaawansowanych procedurach masowego zabijania zwierząt rani i deformuje ich naturalną wrażliwość, zdolność do współczucia i empatii, a także szacunek dla świata przyrody. Dlatego właśnie w programach edukacyjnych szkół podstawowych i średnich nie umieszcza się przecież wycieczek do rzeźni. – stwierdza psycholog, Wojciech Eichelberger.


- Z każdym kolejnym polowaniem dziecko uczy się, że zadawanie bólu i cierpienia, zabijanie zwierząt, może być źródłem satysfakcji, dumy z siebie, zadowolenia, uznania ze strony innych. Czy tego chcemy uczyć dzieci? – pyta psycholog, dr Aleksandra Piotrowska.


4 lutego 2015 r. rozpoczęła pracę sejmowa podkomisja ds. nowelizacji ustawy Prawo łowieckie. Liczy siedmiu członków, w tym sześciu myśliwych. Pomimo zgłoszenia przez organizacje wyczerpujących uwag, postulowany zakaz udziału dzieci w polowaniach nie został do tej pory uwzględniony.


To początek prac nad nowelizacją ustawy w Sejmie. Koalicja zapowiada aktywne włączenie się w dalszy proces legislacyjny.


Więcej informacji:

Mirosława Kątna, Komitet Ochrony Praw Dziecka

tel.: 607 617 601, (22) 626 94 19,

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. www.facebook.com/KomitetOPD


Marta Skierkowska, Fundacja Dzieci Niczyje

tel.: 507 052 514, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , www.fdn.pl


Zenon Kruczyński, Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

tel.: 696 604 746, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , www.pracownia.org.pl

 

ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNY WARSZTAT

„Ja i moje emocje czyli jak zrozumieć i okiełznać złość"


Cele warsztatu:
- zdobycie umiejętności nazywania i rozumienia własnych emocji
- praktyczna nauka wyrażania złości aby nie ranić innych
- doskonalenie umiejętności konstruktywnego radzenia sobie z emocjami
- rozwój zachowań umożliwiających budowanie komunikacji bez przemocy


Prowadzący:
Marcin Korowaj – pedagog, trener, terapeuta, certyfikowany specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, trener treningu zastępowania agresji ART28 marca 2015 r. godz. 9.00 – 17.00 (sobota),
ul. Jaktorowska 4


ZAPISY I INFORMACJE
Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”
Tel. : 22 499 37 33
(czynny od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 15.00)

PROJEKT FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW URZĘDU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
W RAMACH PROGRAMU POMOCY OSOBOM STOSUJĄCYM PRZEMOC W RODZINIE

 

Szanowni Państwo.


Zapraszamy do wzięcia udziału w pełnopłatnym kursie podstawowym Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  (zwanym dalej SPPwR).

Edycja 2015


Zespół SPPwR gromadzi praktyków, którzy zajmują się bezpośrednią pracą z osobami uwikłanymi w przemoc oraz udziałem w różnych programach przeciwdziałania przemocy takich jak: tworzenie rozwiązań systemowych o zasięgu lokalnym i ogólnopolskim, organizowanie i prowadzenie pracy zespołów interdyscyplinarnych oraz grup roboczych, praca z osobami doznającymi i stosującymi przemoc, stosowanie procedury „Niebieskie Karty”, itp. 

Doświadczenie praktyczne pozwala nam na stałe udoskonalanie i dostosowywanie programu Studium do potrzeb zmieniającej się w Polsce sytuacji. Program Studium realizujemy od ponad 18 lat według autorskiego programu wypracowanego i doskonalonego przez zespół dydaktyczny skupiający certyfikowanych specjalistów ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przeznaczone jest przede wszystkim dla osób zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, pracujących w instytucjach państwowych i organizacjach pozarządowych. W zajęciach biorą udział przedstawiciele różnych grup zawodowych: pracownicy pomocy społecznej, służby zdrowia, oświaty, sądownictwa, policji. Wspólna praca w trakcie szkolenia umożliwia pogłębienie zrozumienia specyfiki różnorodnych zadań i przygotowanie do lepszej współpracy osób, instytucji i służb, niezbędne w planowaniu i udzielaniu pomocy osobom uwikłanym w przemoc w rodzinie. Kurs SPPwR obejmuje trzy sesje czterodniowe (każda po 40 godzin zajęć,  co w sumie daje 120 godzin szkolenia), z częstotliwością jednej sesji miesięcznie. W programie szkolenia są wykłady, seminaria, ćwiczenia, warsztaty, filmy i spotkania z ekspertami.


Terminy kolejnych sesji:
Sesja I: 12 – 15 maja 2015r.
Sesja II: 09 – 12 czerwca 2015r.
Sesja III: 07 – 10 września 2015r. Więcej informacji o pełnopłatnym studium znajdziecie Państwo tutaj.

 

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą wydawniczą

Stowarzyszenia "Niebieska Linia"

Pełna oferta wydawnicza 2014

Więcej informacji znajdziecie Państwo tutaj.
 
« pierwszapoprzednia123456następnaostatnia »

Strona 1 z 6